Skip to main content
Article
MD2 activation by direct AGE interaction drives inflammatory diabetic cardiomyopathy
Nature Communications (2020)
 • Yi Wang
 • Wu Luo
 • Jibo Han
 • Zia A Khan
 • Qilu Fang
 • Yiyi Jin
 • Xuemei Cheng
 • Yali Zhang
 • Meihong Wang
 • Jianchang Qian
 • Weijian Huang
 • Hazel Lum
 • Gaojun Wu
 • Guang Liang
Disciplines
Publication Date
May, 2020
Citation Information
Yi Wang, Wu Luo, Jibo Han, Zia A Khan, et al.. "MD2 activation by direct AGE interaction drives inflammatory diabetic cardiomyopathy" Nature Communications (2020)
Available at: http://works.bepress.com/zia-khan/3/