Skip to main content
Popular Press
Bhinnadrshti: Sarala Mahabharata, Ek Bandi Pratighatar Gatha (Different view: Sarala Mahabharata, a prison-revenge story)
Paurusha (2017)
  • Vikas Kumar
  • Bibudhendra Narayan Patnaik
Disciplines
Publication Date
February, 2017
Citation Information
Vikas Kumar and Bibudhendra Narayan Patnaik. "Bhinnadrshti: Sarala Mahabharata, Ek Bandi Pratighatar Gatha (Different view: Sarala Mahabharata, a prison-revenge story)" Paurusha (2017) p. 59 - 63
Available at: http://works.bepress.com/vikas_kumar/266/