Skip to main content
Article
עיני המערער חשכו- בין הנרטיבי לנורמטיבי (The Appellant Was Stunned:Between Narrative and Normative)
מחקרי משפט טו 295 (2000)
  • Shulamit Almog, University of Haifa
Abstract

במאמר זה אני מבקשת להפנות את המבט לעבר כמה מהשאלות שמעוררים היבטיה הנרטיביים של כתיבה שיפוטית, שאופייה הדו-משמעי מרתק. הפער בין תפקודו של הטקסט השיפוטי כאקט ציבורי-נורמטיבי לבין הממד הפרטי שלו, הבא לידי ביטוי בשורה של בחירות אישיות יצירתיות, יוצר מתח מתמיד ומציב שורה של שאלות לא קלות, שבחלקן נדון בהמשך הדברים

Disciplines
Publication Date
2000
Citation Information
Shulamit Almog. "עיני המערער חשכו- בין הנרטיבי לנורמטיבי (The Appellant Was Stunned:Between Narrative and Normative)" מחקרי משפט טו 295 (2000)
Available at: http://works.bepress.com/shulamit_almog1/48/