Skip to main content
Article
ספרות לצד משפט - הודאה, תודעה, אמת (Literature Alongside Law: Confession, Consciousness,Truth)
מחקרי משפט יז, 297 (2001)
  • Shulamit Almog, University of Haifa
Abstract

בבואנו לעסוק בתבניתו של המשפט הישראלי ביובל הבא,לצד הצעות לרפורמות קונקרטיות או לשינויים ממוקדים של הדין הפוזיטיבי,מתבקש יועלו לדיון גם תפיסות תאורטיות כלליות שמטרתן סרטוט קווי המתאר של פרדיגמות שבזיקה להן אנו מבקשים לראות את היחסים בין מערכת המשפט למערכות אחרות. במאמר זה אתייחס לשתי תפיסות אפשריות של תופעת המשפט. את התפיסה האחת מייצגת פרדיגמת כוליות המשפט. לצורך תיאורה של התפיסה האחרת,אעשה שימוש במונחי שיח המשפט והספרות ואציג את פרדיגמת הספרות לצד משפט שדרכה המשפט מצטייר כמערכת חיונית,אך מוגבלת ביותר ביכולתיה.

Disciplines
Publication Date
2001
Citation Information
Shulamit Almog. "ספרות לצד משפט - הודאה, תודעה, אמת (Literature Alongside Law: Confession, Consciousness,Truth)" מחקרי משפט יז, 297 (2001)
Available at: http://works.bepress.com/shulamit_almog1/45/