Skip to main content
Article
ואותן השמות עומדים לדורות (And Theses Names are Eternal: Hebrew,Gender and Law)
18 Bar Ilan Law Studies 373 (2002)
  • Shulamit Almog, University of Haifa
Abstract

אנו חיים בעולם לשוני, עולם של שפה. המציאות שאנו פועלים בה, היכולת למקם את עצמנו בתוך המציאות מתעצבת באמצעות אוצר המילים העומד לרשותנו. המשטר הנורמטיבי הלשוני שהשפה משליטה רחב ביותר,אבסולוטי למעשה. הוא נקשר לאופנים אחרים של שליטה חברתית: אידיאולוגיים, פוליטיים,מוסדיים ועוד. מילים הן תוצרי תרבות השייכים אומנם למורשת תרבותית קולקטיבית,אך השפעתן חובקת כל תודעה אישית. משטר השפה הוא מקיף,כאמור, ומשליך על מישורים רבים. בכוונתי להתמקד אך באחד מהם,והוא הקשר בין השפה לבין מצב הנשים והגברים בתרבות ובחברה. לשם כך אתבונן בדרכים שהשפה מבחינה באמצעותן בין גברים לנשים,במטרות שהבחנה זו משרתת ובתוצאותיה

Disciplines
Publication Date
2002
Citation Information
Shulamit Almog. "ואותן השמות עומדים לדורות (And Theses Names are Eternal: Hebrew,Gender and Law)" 18 Bar Ilan Law Studies 373 (2002)
Available at: http://works.bepress.com/shulamit_almog1/44/