Skip to main content
Article
חינוך משפטי ומדעי הרוח - בין פרשנות לתורת הפרשנות (Legal Education and the Humanities:Poetics of Interpretations)
Haifa Law Review (2007)
  • Shulamit Almog, University of Haifa
  • Michal Alberstein
Abstract

הטענה שבבסיס רשימה זו היא כי לימודי משפט מיטביים משלבים פרדיגמה הרמנויטית,היינו דגם חקירה ומחשבה הממוקד בשאלה כיצד נוצרת המשמעות. הצד המעשי של הדברים הוא הנחלה של ההיהבט ההומניסטי והטמעתו בתוך החינוך המשפטי החקירה הפואטית לסוגיה צומחת מתחום מדעי הרוח וזקוקה לידע וכלים משדותיו השוים של התחום.

Disciplines
Publication Date
2007
Citation Information
Shulamit Almog and Michal Alberstein. "חינוך משפטי ומדעי הרוח - בין פרשנות לתורת הפרשנות (Legal Education and the Humanities:Poetics of Interpretations)" Haifa Law Review (2007)
Available at: http://works.bepress.com/shulamit_almog1/38/