Skip to main content
Presentation
Giordano Bruno (Film) - جردانو برونو
Teacher's Pen Publication (2016)
  • Sajjad Khaksari
Abstract
فیلم جردانو برونو، به واکاوی گوشه هایی از زندگی و اندیشه فیلسوف، ریاضی دان و ستاره شناس مشهور ایتالیایی جردانو برونو‌ (Giordano Bruno) می پردازد. فیلسوفی که در اروپا به «شهید علم» نیز شهرت یافته است. 
داستان فیلم بسیار جالب و هم دردناک و غمناک است اما «تجربه تاریخ»ای که در زندگی «جردانو برونو» بوده و هست، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود، برای ما و مردم ما که قربانی خودکامگی و جهالت مدعیان خدا بر زمین بوده و هستند و متاسفانه به احتمال زیاد همچنان قربانی خواهند بود!

در رُم، میدانی هست به نام «Campo de' Fiori» یا «میدان گل ها»‌. این میدان را به نام و یاد و بزرگداشت شهید علم «جردانو برونو» نام گذاری کرده اند. در همان مکان و در همان میدانی که پیش از ۴۰۰ سال پیش، در سحرگاه هفدهم فبریه سال ۱۶۰۰ میلادی، پیکر مصلوب و محصورش را با هزیم جهل و ترس و طمع جماعت و به مدد شراره های تیره و تار حکم حکومتی پاپ هشتم، ولی مطلق واتیکان قرون وسطایی آن روزگار، به آتش کشیدند. 

غافل از اینکه، آن همگان ناظران و مرعوبان و طماعان و قاتلان و جلادان و اسقفان و مقامان و والیان و واعظان و وزّاران و خاموشان و حماران و حامیان و دلالان و مکاران و رذالان و جانیان و قاعدان، به قعر فراموشی و گمشدگی در تاریکی تیرگون عصور تاریک تاریخ، فرو خواهند رفت و تنها «او» که زنده زنده در برابر چشمانشان، در عشق «انسانیت»‌ و «دانایی»‌ و «شعور»‌ با «شجاعت» و «درایت»ی بی مانند، شمع «وجود»‌اش شعله گرفت، برای «همیشه» و «همیشه» در «اندیشه» اندیشمندان و «دانش»مندان و «آدم»یان، «زنده جاوید» گشته است. 
یاد اش 
گرامی
و 
راه اش
پر ره رو… 

Keywords
  • Giordano Bruno,
  • Giordano Bruno (Film),
  • جردانو برونو,
  • Sajjad Khaksari
Publication Date
Winter February 17, 2016
DOI
DOI: 10.13140/RG.2.1.2282.7925
Citation Information
Sajjad Khaksari. "Giordano Bruno (Film) - جردانو برونو" Teacher's Pen Publication (2016)
Available at: http://works.bepress.com/redbeardsajjad/29/
Creative Commons License
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons CC_BY-NC International License.