Skip to main content
Article
Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân
Tạp chí Ứng dụng Toán học (Vietnam Journal of Mathematical Applications) (2006)
  • Quan-Hoang Vuong, Universite Libre de Bruxelles
Abstract
Chúng tôi sử dụng các phương pháp thống kê để xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân, tức là đánh giá mức tín nhiệm của một khách hàng tín dụng. Các phương pháp thống kê chính được dùng ở đây là lý thuyết phân lớp và phân tích phân biệt. Chúng tôi minh họa các phương pháp trên bằng một tập dữ liệu về các khách hàng tín dụng của một ngân hàng thương mại.

Vietnam Journal of Mathematical Applications (2016) Vol. 4, No. 2, pp. 1-16.pdf
Keywords
  • credit scoring,
  • individual borrower,
  • statistical method
Publication Date
Summer June 15, 2006
Citation Information
Quan-Hoang Vuong. "Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân" Tạp chí Ứng dụng Toán học (Vietnam Journal of Mathematical Applications) Vol. 4 Iss. 2 (2006) p. 1 - 16
Available at: http://works.bepress.com/quan-hoang-vuong/9/