Skip to main content
Book
‘Who Is a Jew’ in Our Days? Discussions on Jewish Identity (in Hebrew)
(2005)
  • Motti Inbari
Abstract
הוויכוח הציבורי על השאלה "מיהו יהודי?" מלווה את מדינת ישראל כמעט מראשיתה. בשנת 1958 פנה ראש הממשלה דאז דוד בן-גוריון לקבוצה של כחמישים רבנים (אורתודוקסים וליברלים) ואנשי רוח מישראל ומהתפוצות, וביקש את חוות דעתם בשאלת ההגדרות של הזהות היהודית. כיום, בישראל של 2005, נהפכה שאלה זו לסוגיה קריטית. בישראל חיים כיום כרבע מיליון עולים מחבר העמים שבמדינות מוצאם נחשבו יהודים, ופעמים גם הופלו על רקע זה, ובישראל אין רושמים אותם ככאלה. אולי יש מקום לחשוב מחדש על ההגדרה הרבנית המקובלת?ומזווית אחרת - ישראלים ויהודים רבים שיהדותם אינה מוטלת בספק מרבים להעסיק את עצמם בשאלות שנוגעות לזהותם היהודית: במה אני יהודי? מה משמעותה וחשיבותה של יהדותי לחיי? מה בין יהדות לישראליות ועוד ועוד. כמעט ארבעים שנה לאחר פנייתו של דוד בן-גוריון, ביקשנו לחדש את מפעלו ולשוב ולשאול את השאלה "מיהו יהודי בימינו?". את הסוגיה הבאנו הפעם אל פתחם של הוגים בארץ ובחו"ל, שילבנו את קולותיהם של מי שענו לבן-גוריון עם קולותיהם של אדוקים וחופשיים, מנהיגי הזרמים ביהדות וקשת יוצרים בני זמננו.אסופה זו מקיימת מעין דיאלוג וירטואלי בין משתתפיה. כל הכותבים בכרך זה מודעים למורכבותה של הבעיה - אחדים מוצאים לה תשובות דתיות, אחדים מציעים תשובות לאומיות, ואחרים סבורים שיש יותר מדרך אחת להגדיר את הזהות היהודית. 
Keywords
  • Jewish Studies
Disciplines
Publication Date
2005
Editor
David Ariel Joel, Maya Leibovitz and Motti Inbari
Publisher
Yediot Aharonot Publishers
Series
Yahadut Kan Veachshav
Citation Information
Motti Inbari. ‘Who Is a Jew’ in Our Days? Discussions on Jewish Identity (in Hebrew). Tel Aviv(2005)
Available at: http://works.bepress.com/motti_inbari/2/