Skip to main content
Article
Hot Topics in Cloud Computing
(2010)
  • Liang-Jie Zhang
  • Jia Zhang
  • Jinan Fiaidhi
  • J. Morris Chang
Disciplines
Publication Date
October, 2010
Citation Information
Liang-Jie Zhang, Jia Zhang, Linan Fiaidhi, and J. Morris Chang, “Hot Topics in Cloud Computing”, IEEE IT Professional, Sep./Oct., 2010, pp. 17-19.