Skip to main content
Article
Die opvoedkundige waarde van woordeboeke : voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika
LEXIKOS (2009)
  • Michele Van Der Merwe, Cape Peninsula University of Technology
Abstract

Die idee van woordeboekonderrig in die laerskool het nog nie baie aandag in die opvoedkunde en leksikografie in Suid-Afrika getrek nie. Tans word uitkomsgebaseerde onderrig as model in Suid-Afrikaanse skole gebruik en woordeboekonderrig kan baie goed binne dié opset geakkommodeer word. In die artikel word probeer om woordeboekonderrig te definieer en aangetoon watter uitkomste in verband met woordeboekgebruik deur leerders in die intermediêre fase bereik behoort te word. 'n Model om die proses van woordeboekonderrig te illustreer, word aangebied. Praktiese voorbeelde van toepaslike woordeboeke vir gebruik in die klaskamer word bespreek. Die verwagting word gestel dat sowel opvoeders as ouers bewus moet word van die voordele van woordeboekgebruik en leerders moet aanmoedig om woordeboeke te gebruik. The pedagogical value of dictionaries : suggestions for dictionary education in South Africa. The idea of dictionary education in primary school has not attracted much attention in education and lexicography in South Africa. At present outcomes-based education is used as model in South African schools and dictionary education can be accommodated well within this framework. In the article, it is attempted to define dictionary education and to indicate which outcomes regarding dictionary use should be achieved by learners in the intermediate phase. A model to illustrate the process of dictionary education is presented. Practical examples of the use of appropriate dictionaries in the classroom are discussed. The expectations are set that educators as well as parents should become aware of the advantages of dictionary use and motivate learners to use dictionaries.

Keywords
  • Afrikaans language,
  • Dictionary education,
  • Outcomes based education,
  • Reference skills,
  • Dictionary skills,
  • Language proficiency
Publication Date
2009
Citation Information
Michele Van Der Merwe. "Die opvoedkundige waarde van woordeboeke : voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika" LEXIKOS Vol. 19 (2009)
Available at: http://works.bepress.com/michelle_vandermerwe/4/