Skip to main content
Unpublished Paper
Paper till Nordisk konferens om kön och rätt, Tromsø 2009
(2009)
  • Linnéa Wegerstad, Lund University
Abstract

Sexualbrottens sexualitet(er) - om den straffrättsliga konstruktionen av sexualitet

Under de senaste trettio åren har sexualbrottslagstiftningen varit föremål för omfattande kritik, särskilt utifrån feministiska argument. Dessa argument, bestående i att sexuellt våld betraktas som ett uttryck för bristande jämställdhet mellan könen, har tagits upp i flera statliga utredningar. I första hand har utformningen av våldtäktsparagrafen diskuterats och ifrågasatts. Dock har förekomsten av en särskild brottskategori benämnd sexualbrott inte utmanats nämnvärt. Genom att ta avstamp i den enkla frågan ”Vad är ett sexualbrott?” syftar mitt avhandlingsprojekt till att utforska den straffrättsliga konstruktionen av sexualitet.

Fokus för projektet är den straffrättsliga gränsdragningen mellan sexuella och icke-sexuella gärningar. Gränsdragningen görs dels genom talet om sexualbrottens skyddsintresse – den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten – dels genom talet i de enskilda fall som straffrätten hanterar. I projektet undersöker jag hur den sexuella integriteten konstrueras som åtskiljd från den personliga integriteten samt förhållandet mellan å ena sidan sexualbrottens skyddsintresse och å andra sidan den gränsdragning som görs i det konkreta fallet.

Denna gränsdragning mellan sexuella och icke-sexuella gärningar kommer särskilt till uttryck vid sexuellt ofredande, som jag därför har valt att fokusera på. Sexuellt ofredande kan betraktas som sexualbrottens yttre gräns, såväl gentemot det straffria området som i förhållande till andra brottskategorier. Gärningens sexuella karaktär är det centrala rekvisitet och vid tillämpning av sexuellt ofredande uppstår inte sällan frågan huruvida den åtalade gärningen är sexuell eller ej.

Då jag söker utröna hur sexualbrottens sexualitet(er) avgränsas i det straffrättsliga materialet gör jag det utifrån en tentativ ansats att sexualitet är en skärningspunkt för maktrelationer. Klass, ras, etnicitet, kön, ålder och sexuell läggning är exempel på olika maktrelationer som interagerar i den straffrättsliga konstruktionen av sexualitet. I min presentation kommer jag främst att diskutera hur straffrätten kan problematiseras utifrån teorier som inte enbart identifierar kön som en avgörande maktstruktur, utan som sätter interaktionen mellan olika maktrelationer i fokus.

Publication Date
2009
Citation Information
Linnéa Wegerstad. "Paper till Nordisk konferens om kön och rätt, Tromsø 2009" (2009)
Available at: http://works.bepress.com/linnea_wegerstad/3/