Skip to main content
Article
Czech paneláks are disappearing, but the housing estates remain / České paneláky miznú, ale sídliská zostávajú
Architektúra & urbanizmus
  • Kimberly Elman Zarecor, Iowa State University
  • Eva Špačková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Document Type
Article
Publication Version
Published Version
Publication Date
1-1-2012
Abstract

A common lament about the legacy of communism in Europe is the damage that it did to the built environment. Particular ire is directed at the concrete prefabricated housing blocks, known in Czech and Slovak as paneláks (structural panel buildings), groups of which were arranged in housing estates (sídliště in Czech and sídlisko in Slovak) to create the region’s characteristic postwar districts. Paneláks were not only signs of the increased production of new housing, but also indicated the acceleration of urbanization in the region as residents moved from rural areas to towns and cities for work. According to United Nations statistics, 75 percent of the Czech population lived in urban areas by 1980, compared to only 54 percent in 1950 . These new residents were the first inhabitants of the panelák housing estates, and many of them and their families remain there today.

--

Komunistickému režimu v E urópe sa zvyčajne vyčíta, že poškodil výstavbu. Hnev vzbudzujú najmä betónové prefabrikované bloky domov, v Č echách a na Slovensku nazývané panelákmi, ktoré sa v povojnových štvrtiach miest zoskupovali do sídlisk. Masová výstavba týchto budov sa často pripisuje sovietskemu vplyvu, ale príslušné technológie a ich logika majú aj lokálny pôvod, a to najmä v Č eskoslovensku, kde stavebný priemysel v medzivojnovom období bol v rámci Európy dobre rozvinutý. VČ eskej republike v súčasnosti existuje okolo 1 165 000 bytov v 80 000 panelákoch. V panelákoch žije vyše 30 % obyvateľov krajiny (približne 3,1 miliónov ľudí), z toho 40 % obyvateľov Prahy. Sídliská sú extrémne štandardizované a nachádzajú sa vo všetkých mestách. Príspevok je venovaný otázke zaznamenávania a pamiatkovej ochrane tohto dedičstva komunizmu v súčasnej podobe v protiklade k spontánnemu procesu renovácie a zmien, ktorým v súčasnosti panelové domy prechádzajú.

Comments

This article is from Architektura & urbanizmus 46 (2012): 288–301. Posted with permission.

Copyright Owner
Architektura & urbanizmus
Language
en/cs
File Format
application/pdf
Citation Information
Kimberly Elman Zarecor and Eva Špačková. "Czech paneláks are disappearing, but the housing estates remain / České paneláky miznú, ale sídliská zostávajú" Architektúra & urbanizmus Vol. 46 Iss. 3–4 (2012) p. 288 - 301
Available at: http://works.bepress.com/kimberly_zarecor/16/