Skip to main content
Other
Catalunya - Esborrany Llei Electoral de Catalunya
(2008)
  • Josep M. Colomer
Abstract
Aquesta Llei té com a objecte regular les eleccions al Parlament de Catalunya.
L’adequada regulació de les eleccions és fonamental per assolir la participació
dels ciutadans en les decisions col—lectives, llur representació democràtica i
l’efectivitat de l’autogovern. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006
estableix que el Parlament ha de ser elegit per sufragi universal, lliure, igual,
directe i secret i que el sistema electoral ha de ser de representació proporcional,
ha d'assegurar la representació adequada de totes les zones del territori de
Catalunya i ha d’establir criteris de paritat entre dones i homes en les llistes
electorals. L’Estatut preveu que la llei electoral ha de ser aprovada en una
votació final sobre el conjunt del text per majoria de dues terceres parts dels
diputats.
Publication Date
2008
DOI
10.13140/RG.2.2.32309.47846
Citation Information
Josep M. Colomer. "Catalunya - Esborrany Llei Electoral de Catalunya" (2008)
Available at: http://works.bepress.com/josep_colomer/132/