Skip to main content
Article
Action Research w teorii organizacji i zarządzania
Organizacja i kierowanie (2008)
  • Dariusz Jemielniak, Kozminski University
  • Aleksander Chrostowski, Kozminski University
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu zwięzłe opisanie metody Action Research w teorii organizacji i zarządzania. Poprzez przybliżenie założeń, aksjomatów, celów i his-torii AR, tekst umożliwia zrozumienie filozofii tego podejścia. AR jest pokazane jako metoda umożliwiająca połączenie dwóch pozornie rozłącznych sposobów uprawiania pracy naukowej: podejścia praktycznego, nastawionego na rozwią-zywanie realnych problemów świata (czasami uznawanego za nienaukowe i nad-miernie przyziemne) z podejściem teoretycznym, nastawionym przede wszyst-kim na tworzenie abstrakcyjnych modeli i analiz umożliwiających generalizacje (czasami uznawanym za niepraktyczne i nadmiernie oderwane od realiów). Na podstawie akademickiego i biznesowego doświadczenia autorów AR jest przedsta-wiony jako atrakcyjny, spójny sposób uprawiania pracy badawczej i konsultingu.
Keywords
  • Action Research,
  • partycypacja,
  • metodologia,
  • badania jakościowe,
  • konsulting
Publication Date
2008
Citation Information
Chrostowski, Aleksander i Jemielniak, Dariusz (2008) Action Research w teorii organizacji i zarządzania, Organizacja i kierowanie, nr 1(131), str. 41-56