Skip to main content
Unpublished Paper
Proportionality in Interpreting Constitutional Rights: A Comparison between Canada, the United Kingdom and Singapore and its Implications for Vietnam [Thuyết cân đối trong vấn đề giải thích các quyền về hiến pháp: so sánh giữa Canada, Liên Hiệp các Vương Quốc Anh và Singapore và kinh nghiệm cho Vìệt Nam]
Singapore Management University School of Law Opinion Series No JL4/2012 (2012)
  • Jack Tsen-Ta Lee
Abstract

Few rights that are guaranteed by constitutions and bills of rights are expressed to be absolute. In many jurisdictions, the legislature is permitted to impose restrictions on rights for specified reasons and under particular conditions. However, constitutional or bill of rights text often do not expressly indicate how the courts should determine that applicants’ rights have been legitimately restricted. To this end, courts in jurisdictions such as Canada and the United Kingdom have adopted the European doctrine of proportionality. Essentially, this requires them to balance opposing types of public interests – the interest sought to be protected by the rights in question, and other public interests such as national security, the protection of people’s reputation, public order, and so on. A proportionality analysis also requires courts to consider whether limitations on rights imposed by executive or legislative action have a rational relationship with the object of the action, and, if so, whether the limitations restrict rights as little as possible.

On the other hand, when interpreting the fundamental liberties in the Singapore Constitution, courts presently do not engage in a proportionality analysis. This paper considers how the rejection of proportionality has affected the rights to freedom of speech and assembly, and argues that the application of proportionality in Singapore is not only desirable but necessary if the Constitution is to be regarded as guaranteeing fundamental liberties instead of merely setting out privileges that may be abridged at will by the Government. It is hoped there are lessons in Singapore’s experience that Vietnam can learn from.

This paper is in Vietnamese.

[Một số quyền được hiến pháp và đạo luật về các quyền dân sự bảo đảm được thế hiện một cách tương đối. Trong số các thẩm quyền, cơ quan lập pháp được phép áp dặt giới hạn về các quyền vì những lý do đặc định dưới những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, những từ ngữ của hiến pháp hoặc đạo luật về các quyền dân sự thường không chi rõ làm thế nào để các tòa án để quyết định rằng các quyền của người nộp đơn đã bị giới hạn một cách hợp pháp. Cuối cùng, các tòa án ở Canada và Liên Hiệp Vương Quốc Anh đã tiếp nhận học thuyết cân đối của châu Âu. Một cách thiết yếu, học thuyết này đối hỏi các tòa án phải cân bằng các loại quyền lợi công trái ngược nhau – đó là những quyền lợi được tìm kiếm để được baỏ về bằng các quyền chất vấn, và các quyền lợi công khác như an ninh quốc gia, bảo vệ danh dự của cón người, trật từ công cộng và vân vân. Phân tích cân đối cũng đối hỏi tòa án xem xét những giới hạn về các quyền do hoạt động cơ quan hành pháp hoặc lập pháp có mối liên hệ hợp lý với đối tượng của hoạt động đó hay không, và, nếu có, những giới hạn đó có giới hạn các quyền lợi ở mức nhỏ ở mức có thế hay không.

Mặt khác, khi giải thích các quyền tự do cơ bản trong Hiến pháp Singapore, tòa án hiện tại đã không thực hiện việc phân tích cân đối. Bản thẩm luận này xem xét sự từ chối thuyết cân đối đã ảnh hưởng như thế nào lên các quyền từ do ngôn luận và hội họp, và khẳng định mặc dù thuyết cân đối về nguồn gốc là của châu âu, việc sự dụng nó tại Singapore không chỉ được mong muốn mà còn là cần thiết nếu Hiến pháp được coi là cơ sớ để bảo đảm quyền tự do cơ bản thay vì chi là quy định những ưu đãi được làm ngắn gọn theo ý chí của chính quyền. Hy vọng rằng có bài học trong kinh nghiệm của Singapore, Việt Nam có thế học hòi.]

Keywords
  • Canada,
  • constitutional interpretation,
  • fundamental liberties,
  • human rights,
  • proportionality,
  • Singapore,
  • United Kingdom,
  • Vietnam
Publication Date
July 19, 2012
Comments
The English version of the paper may be obtained from SelectedWorks (http://works.bepress.com/jacklee/29/ and the Social Sciences Research Network (http://ssrn.com/abstract=2161768).
Citation Information
Jack Tsen-Ta Lee. 2012. Proportionality in Interpreting Constitutional Rights: A Comparison between Canada, the United Kingdom and Singapore and its Implications for Vietnam [Thuyết cân đối trong vấn đề giải thích các quyền về hiến pháp: so sánh giữa Canada, Liên Hiệp các Vương Quốc Anh và Singapore và kinh nghiệm cho Vìệt Nam]. Singapore Management University School of Law Opinion Series No JL4/2012. Available at: http://works.bepress.com/jacklee/29.