Skip to main content
Presentation
شبکه های عصبی- فصل چهارم
دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (2014)
  • Hadi Zayandehroodi
Abstract
شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوینی هستند برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده. ایدهٔ اصلی این گونه شبکه‌ها (تا حدودی) الهام‌گرفته از شیوهٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش داده‌ها، و اطلاعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش قرار دارد.
Disciplines
Publication Date
December 28, 2014
Citation Information
Hadi Zayandehroodi. "شبکه های عصبی- فصل چهارم" دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (2014)
Available at: http://works.bepress.com/hadi_zayandehroodi/64/