Skip to main content
Presentation
Sonicitat i comportament de les fricatives labiodentals en català
XXVIII Congresso Internazionale di Lingüística e Filologia Romanza (2016)
  • Jesús Jiménez
  • Maria-Rosa Lloret
  • Clàudia Pons-Moll
Abstract
En català, com en moltes altres llengües, la fricativa labiodental sorda (f) i, en menor mesura, la fricativa labiodental sonora (v) presenten un comportament fonològic excepcional dins del conjunt de les fricatives, que sovint les acosta al grup de les oclusives. Diferents estudis dedicats a la fonologia han detectat aquesta singularitat (veg., e.g., per al català, Recasens 1991, 1993; Palmada 1994, 1995; Bonet & Lloret 1998; Dols 2000; Lloret 2002; Wheeler 2005; Lloret & Jiménez 2007; Jiménez & Lloret 2008; Pons 2011); però només a Lloret et al. (2011) s’aborda la qüestió de manera conjunta per tal d’estudiar els factors d’índole fonètica i fonològica que expliquen aquest comportament. Així les coses, l’objectiu d’aquest treball és doble. Des del punt de vista empíric, es compara el comportament fonològic de f i v (en les varietats que tenen /v/) respecte del de les altres fricatives i de les oclusives en fenòmens que afecten de manera diferent els dialectes del català. Des del punt de vista analític, s’aprofundeix en les possibles causes dels patrons fonològics especials que mostren les fricatives labiodentals i se n’apunta una anàlisi en el marc de la teoria de l’optimitat.
Keywords
  • sonority,
  • labiodental fricatives,
  • optimality theory,
  • phonology,
  • syllable contact,
  • syllable structure
Publication Date
Summer July, 2016
Location
Roma
Citation Information
Jesús Jiménez, Maria-Rosa Lloret and Clàudia Pons-Moll. "Sonicitat i comportament de les fricatives labiodentals en català" XXVIII Congresso Internazionale di Lingüística e Filologia Romanza (2016)
Available at: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/44/