Skip to main content
Article
Social, psychological and ideological roots of nationalist attitudes in Serbia [Socijalni, psihološki i ideološki koreni nacionalističkih stavova u Srbiji]
Psihologija (2013)
  • Bojan Todosijević
Abstract
Individualne razlike u nacionalističkim stavovima se objašnjavaju sa različitih
stanovišta. U sociološkoj tradiciji se često prikazuju kao povezani sa socijalno-ekonomskom
i kulturnom deprivacijom. U psihološkoj literaturi, naglasak je tipično na pojedinim
dispozicionim konstruktima. Istraživači strukture socijalnih stavova ističu značaj opšte
ideološke orijentacije. U ovom radu se proverava u kojoj meri navedeni teorijski pristupi
doprinose razumevanju nacionalističkih stavova u Srbiji. Istraživanje je bazirano na
slučajnom uzorku odraslih stanovnika Beograda. Hijerarhijskom regresionom analizom je
utvrđeno da socijalno-demografske varijable objašnjavaju oko 19% varijanse nacionalističkih
stavova. Model se značajno poboljšava dodavanjem dispozicionih varijabli (ukupno 44%
varijanse) i ideoloških varijabli (ukupno 68%varijanse). U radu se zaključuje da je složeniji
model superioran u odnosu na jednostavnije modele ograničene disciplinarnim konvencijama.
Pokazalo se da su ideološke varijable proksimalni faktori čijim posredstvom se prenosi
uticaj psiholoških dispozicija i društvenih faktora. Autoritarnost se pokazala kao ključna
dispoziciona varijabla.
Keywords
  • nacionalistički stavovi,
  • autoritarnost,
  • orijentacija ka društvenoj dominaciji,
  • ideologija,
  • Srbija.
Publication Date
2013
Citation Information
Bojan Todosijević. "Social, psychological and ideological roots of nationalist attitudes in Serbia [Socijalni, psihološki i ideološki koreni nacionalističkih stavova u Srbiji]" Psihologija Vol. 46 Iss. 3 (2013) p. 279 - 297 ISSN: 0048-5705
Available at: http://works.bepress.com/bojan_todosijevic/11/