Skip to main content
Article
45th WE چهل و پنجمین شماره نشریه دنیای آموزش
Worlds of Education (2016)
  • Mohammad Khaksari, Teacher's Pen (Iranian Independent Education Journal)
  • Sajjad Khaksari
Abstract
چهل و پنجمین شماره نشریه دنیای آموزش نگاه عمیقی به معضل خصوصی سازی و تجاری سازی آموزش و پرورش انداخته است و نیز به راز گشایی و آشکار نمودن راه کارهایی برای تضمین «حق دسترسی» به آموزش همگانی با کیفیت اقدام نموده است

Keywords
  • Free Quality Public Education,
  • Education International (EI),
  • Mohammad Khaksari,
  • هفته نامه قلم معلم,
  • Worlds of Education
Disciplines
Publication Date
Winter February 1, 2016
Citation Information
Mohammad Khaksari and Sajjad Khaksari. "45th WE چهل و پنجمین شماره نشریه دنیای آموزش" Worlds of Education (2016)
Available at: http://works.bepress.com/Mohammad-Khaksari/2/